Cuộc thi hiện tại
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 Kỳ thi luyện tập cho Hue-ICTC 2023 08/01/2023 - 15:00 08/02/2023 - 14:42 kết thúc
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 Lập trình C cơ bản 01/02/2023 - 13:00 01/02/2023 - 16:00
2 Thực hành ngày 1/2 01/02/2023 - 09:00 01/02/2023 - 11:00
3 Thực hành ngày 31/1 31/01/2023 - 09:00 31/01/2023 - 11:00
4 Kiểu danh sách (List) 08/01/2023 - 15:54 08/01/2023 - 17:54
5 Practique contest 07/01/2023 - 09:03 07/01/2023 - 10:03
6 Thi kết thúc học kỳ-lập trình python 05/01/2023 - 17:32 05/01/2023 - 19:32
7 HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUẾ 2022 - THCS 06/11/2022 - 08:20 06/11/2022 - 10:50
8 Kiểm tra python 19/10/2022 - 17:35 19/10/2022 - 19:35
9 Kiểm tra python- Nhóm 3 13/10/2022 - 14:05 13/10/2022 - 16:00
10 Kiểm tra python 11/10/2022 - 17:42 11/10/2022 - 19:40
11 [Hue-ICTC-2022] – PRO CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
12 [Hue-ICTC-2022] – NAI CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
13 [Hue-ICTC-2022] – JUNIOR CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
Chat - 0 kết nối