Thi học kỳ 2: Lập trình nâng cao nhóm 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
C1
C_1 2 1 256000
C21
C_2_1 2 5 256000
C22
C_2_2 2 5 256000
C31
C_3_1 2 5 256000
C33
C_3_2 2 5 256000