Basic for C++ and python
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
TeenAgerCoder-Các phép toán số học 10 1 256000
B
TeenAgerCoder-Diện tích hình tròn 10 1 256000
C
TeenAgerCoder-Tổng từ 1 đến n 10 1 256000
D
TeenAgerCoder-Đếm số chia hết cho 3 10 1 256000
E
TeenAgerCoder-Hai chữ số cuối 10 1 256000
F
TeenAgerCoder-Tổng và tích 10 1 256000
G
TeenAgerCoder-Hiệu của tích 10 1 256000
H
TeenAgerCoder-Khoảng cách Euclide 10 1 256000
I
TeenAgerCoder-Đổi số ra giờ 10 1 256000
J
Diện tích tam giác theo góc 10 1 256000