Tư thế chủ nhà - vòng 1
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Truy vấn tổng 50 1 256000
B
Xếp hình 70 1 256000
C
Chu trình nhỏ nhất 130 2 256000
D
Hệ thống tưới nước 150 2 256000