C++ and python: lệnh rẽ nhánh
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
TeenAgerCoder-Tìm x 10 1 256000
B
TeenAgerCoder-Công thức Heron 10 1 256000
C
TeenAgerCoder-Bội số của nhau 10 1 256000
D
TeenAgerCoder-Đếm số toa tàu 10 1 256000
E
TeenAgerCoder-Phân biệt tam giác v1 10 1 256000
F
TeenAgerCoder-Phân biệt tam giác v2 10 1 256000
G
TeenAgerCoder-Đem tủ vào nhà 10 1 256000
H
TeenAgerCoder-Chính xác một điều kiện 10 1 256000
I
TeenAgerCoder-Ít nhất một điều kiện 10 1 256000
J
TeenAgerCoder-Kiểm tra thuộc khoảng, đoạn 10 1 256000
K
TeenAgerCoder-Hai đoạn chồng nhau? 10 1 256000
L
TeenAgerCoder-Đổi số ra giờ 10 1 256000
M
Giải phương trình bậc hai 10 1 256000
N
In tháng bằng tiếng Anh 10 1 256000
O
Năm nhuận 10 1 256000
P
Tính giá trị y 10 1 256000
Q
Tính giá trị z 10 1 256000
R
Tính giá trị Y 10 1 256000
S
Năm âm lịch nhuận 10 1 256000