C++ and python: lệnh lặp
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
TeenAgerCoder-In từ 1 đến N 10 1 256000
B
TeenAgerCoder-Liệt kê số chia hết 10 3 256000
C
TeenAgerCoder-Đếm và liệt kê ước số 10 2 256000
D
TeenAgerCoder-Đếm số chia hết cho 3 hoặc 5 10 1 256000
E
TeenAgerCoder-Tìm cặp số 10 1 256000
F
TeenAgerCoder-Số biểu đồ 10 1 256000
G
TeenAgerCoder-Kiểm tra số nguyên tố 10 1 256000
H
TeenAgerCoder-Vẽ chữ X 10 1 256000
I
TeenAgerCoder-Tổng các chữ số 10 1 256000
J
TeenAgerCoder-Số đối xứng 10 1 256000
K
TeenAgerCoder-Phỏng đoán Collatz 10 1 256000
L
TeenAgerCoder-Số hệ 10 sang hệ 16 10 1 256000
M
TeenAgerCoder-Tổng và tích 10 1 256000
N
TeenAgerCoder-Phân tích ra thừa số nguyên tố 10 1 256000
O
TeenAgeCoder-Ốc sên trèo cây 10 1 256000
P
TeenAgerCoder-Tính tổng lương công nhân 10 1 256000
Q
TeenAgeCoder-Tính tổng gần đúng 10 1 256000
R
Bắt cá đồng quê 10 1 256000
S
Tính lãi suất ngân hàng 10 1 256000
T
Tổng các chữ số chẵn 10 1 256000