C++ and python: Mảng
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Thống kê cơ bản-Trung vị và trung bình 10 1 256000
B
TeenAgerCoder-Đếm số chính phương trong dãy 10 1 256000
C
TeenAgerCoder-Đếm số chia hết cho 3 hoặc 5 10 1 256000
D
TeenAgerCoder-Đếm số Armstrong trong dãy 10 1 256000
E
TeenAgerCoder-Tổng nợ của công nhân 10 1 256000
F
TeenAgerCoder-Dãy thay thế 10 1 256000
G
TeenAgerCoder-Biến đổi dãy 10 1 256000
H
TeenAgerCoder-Tỷ số điểm thi 10 1 256000
I
TeenAgerCoder-Tổng dãy số trừ max 10 1 256000
J
TeenAgerCoder-Đếm số thỏa điều kiện, v1 10 1 256000
K
TeenAgerCoder-Đếm số thỏa điều kiện, v2 10 1 256000
L
TeenAgerCoder-Đếm số nguyên tố 10 1 256000
M
TeenAgerCoder-Đếm số Lucas 10 1 256000
N
TeenAgerCoder-Điền số A002522 10 1 256000
O
TeenAgerCoder-Điền số A060544 10 1 256000
P
TeenAgeCoder-Ma trận chuyển vị 10 1 256000
Q
TeenAgerCoder-Điểm yên ngựa 10 1 256000
R
Nhân ma trận 10 1 256000
S
TeenAgerCoder-Đếm số âm dương chẵn lẻ 10 1 256000