Thực hành NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
ádfas
Tính giá trị hàm số 1189 1 256000
Bài 1
Tổng và tích 100 2 256000
Bài 2
Phép tính số học trên số nguyên 100 1 256000
Bài 3
Diện tích hình tròn 100 2 256000
Bài 4
Giải phương trình bậc hai 100 1 256000
Bài 5
Tính tổng 100 1 256000
dfasd
Tính giá trị hàm số 961 1 256000