Kiểm tra giữa kì - LTPython
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A Tongle 25 1 256000
B Xoasotrongxau 25 1 256000
C Tansoxuathien 25 1 256000
D Tongduongcheo 25 1 256000