Thi kết thúc học phần Python nhóm 4
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
1
SUM_PP 25 1 256000
2
Nb_SoTrongXau 25 1 256000
3
DSHS 25 1 256000
4
Robot 25 1 256000