Thi HKIII - Nhập môn lập trình - Nhóm 1+2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Bài 1
Tính f(x) 50 5 256000
Bài 2
Tìm số chính phương gần nhất 30 4 256000
Bài 3
Kiểm tra số siêu nguyên tố 20 4 256000