TH Nhập môn lập trình - Nhóm 05, 11, 13
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Bài 01
Tính giá trị A 100 2 256000
Bài 02
Tính giá tri B 100 1 256000
Bài 03
Diện tích hình tròn 100 2 256000
Bài 04
Phép tính số học trên số nguyên 100 1 256000
Bài 05
Diện tích tam giác theo góc 100 1 256000
Bài 06
Khoảng cách Euclide 100 1 256000
Bài 07
Công thức Heron 100 1 256000
Bài 08
Tính giá trị hàm số 100 1 256000
Bài 09
Tính giá trị hàm số 100 1 256000
Bài 10
Tính giá trị C 100 1 256000
Bài 11
TeenAgerCoder-Hai đoạn chồng nhau? 100 1 256000
Bài 12 TeenAgerCoder-Tìm cặp số 100 1 256000
Bài 13 TeenAgerCoder-Đếm và liệt kê ước số 100 2 256000
Bài 14 TeenAgerCoder-Số đối xứng 100 1 256000