TH Nhập môn lập trình - Vòng lặp (N11)
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Bài 01
TeenAgerCoder-Đếm và liệt kê ước số 100 2 256000
Bài 02
TeenAgerCoder-Liệt kê số chia hết 100 3 256000
Bài 03
TeenAgerCoder-Số đối xứng 100 1 256000
Bài 04
TeenAgerCoder-Vẽ chữ X 100 1 256000
Bài 05
TeenAgerCoder-Tìm cặp số 100 1 256000
Bài 06
TeenAgerCoder-Kiểm tra số nguyên tố 100 1 256000
Bài 07
TeenAgerCoder-Số hệ 10 sang hệ 16 100 1 256000
Bài 08 TeenAgeCoder-Tính tổng gần đúng 100 1 256000