For dummy 2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Kid-Nhũn não chưa em 2 100 1 256000
B
Kid-Tổng các số lẻ trong khoảng [a,b] 100 1 256000
C
Kid-Liệt kê số chia hết 100 1 256000
D
Kid-Kiểm tra số nguyên tố 100 1 256000

Chat - 0 kết nối