Kiểm tra PHƯƠNG PHÁP TÍNH hè 2021
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Bài 1
Tìm nghiệm xấp xỉ 500 3 256000
Bài 2
Tỷ sai phân 500 4 256000

Chat - 0 kết nối