For dummy 4
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Liệt kê số nguyên tố 100 1 256000
B
Kid-Kiểm tra số nguyên tố 100 1 256000
C
Kid-Kiểm tra số hoàn hảo 100 1 256000
D
Kid-Số đối xứng (palidrome) 100 1 256000

Chat - 0 kết nối