For dummy 5
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Số palindrome và max/min 100 1 256000
B
Đếm và liệt kê ước số 100 1 256000
C
Tổng của dãy số 100 1 256000
D
Số nguyên tố lớn nhất trong dãy 100 1 256000

Chat - 0 kết nối