For dummy 07
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Khoảng cách giá trị Max-min 100 1 256000
B
Diện tích tam giác 100 2 256000
C
Kid-Tổng các số lẻ trong khoảng [a,b] 100 1 256000
D
Điền số Lucas 100 1 256000
E
Điền số dãy A135370 100 1 256000

Chat - 0 kết nối