For dummy 8
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Kiểm tra tính tăng dần 10 1 256000
B
Tìm vị trí chèn 10 1 256000
C
Tích vô hướng nhỏ nhất 10 1 256000
D
Hàm mũ 10 1 256000

Chat - 0 kết nối