[Hue-ICTC-2022] – PRO CHALLENGE CONTEST
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
24h trà sữa 100 1 256000
B
Ghép chữ cái 100 1 256000
C
Thành phố Hà Nội 100 3 256000
D
Đếm dãy số 100 2 256000
E
Thí sinh đến muộn 100 2 256000