[Hue-ICTC-2022] – NAI CHALLENGE CONTEST
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Mua gỗ 100 1 256000
B
Chuyển hàng rào gỗ 100 1 256000
C
Cây khế 100 1 256000
D
Đếm sao 100 1 256000
E
Đi dạo 100 1 256000