[Hue-ICTC-2022] – JUNIOR CHALLENGE CONTEST
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Mua gỗ 100 1 256000
B
Chuyển hàng rào gỗ 100 1 256000
C
Số yêu thích 100 1 256000
D
Chơi Game 100 1 256000
E
Đi dạo 100 1 256000