HỘI THI TIN HỌC TRẺ HUẾ 2022 - THCS
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Kẹo và Bánh 25 1 256000
B
Đếm bộ ba 25 1 256000
C
Tam giác đều vẽ bằng hình tròn 25 1 256000
D
Số bí mật 25 1 256000