Thi kết thúc học kỳ-lập trình python
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Số giai thừa 30 6 256000
B
Nhân ma trận 35 1 256000
C
Diện tích các hình 35 2 256000