[Hue-ICT CHALLENGE-2023] – PRO Warm-up
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Đếm tam giác vuông 25 1 256000
B
Đường đi ngắn nhất 25 1 256000
C
Tài xỉu 25 1 256000
D
Độ nghịch đảo của hoán vị 25 1 256000