[Hue-ICT CHALLENGE-2023] – NAIVE Warm-up
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 25 1 256000
B
Đường đi trên lưới 25 1 256000
C
Số chính phương 25 1 256000
D
Cặp đôi cùng chẵn, lẻ 25 1 256000