[Hue-ICT CHALLENGE-2023] – JUNIOR Warm-up
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Trò chơi 25 1 256000
B
Số gần hoàn hảo 25 1 256000
C
Nén dãy số 25 2 256000
D
Chia hết cho 11 25 1 256000