[Hue-ICT-2023] – NAI CHALLENGE CONTEST
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Cắt tam giác đều 100 1 256000
B
Tổng các phần tử của bảng 100 1 256000
C
Đi siêu thị 100 1 256000
D
Sản xuất linh kiện 100 1 256000
E
Giá trị của biểu thức 100 1 256000