[Hue-ICT-2023] – PRO CHALLENGE CONTEST
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Truy vấn giá trị băm 100 1 256000
B
Cây gia phả 100 1 256000
C
Xây dựng đội tuyển 100 2 256000
D
Siêu thị hạ giá 100 2 256000
E
Văn nghệ tổng kết 100 1 256000