Kiểm tra lần 1 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH - Nhóm 4
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Bài 1
Tìm số trong xâu 30 1 256000
Bài 2
Tổng số trong xâu 20 1 256000
Bài 3
Xâu đối xứng 20 1 256000
Bài 4
Xử lý xâu ký tự 30 1 256000