Kiểm tra giữa kì lần 1, Kỹ thuật LT, nhóm 15, 16, 17, 18
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Nb_min 10 1 256000
B
Sum_PerfectNum 10 1 256000
C
Convert_BinaryStr_Decimal 13 1 256000