Kiểm tra Kỹ thuật lập trình - N14 (Lần 1)
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Mã hóa thư 25 1 256000
B
Lọc chuỗi 25 1 256000
C
Đảo xâu 25 1 256000
D
Nhân ma trận 25 1 256000