Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - nhóm 1.
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
So sánh số nguyên dương 40 1 256000
B
Danh sách điểm 60 1 256000