Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - Nhóm 4
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Quản lý sinh viên 40 1 256000
B
Danh sách liên kết đơn 1994 60 5 256000