Kiểm tra lần 2. Lập trình nâng cao - Nhóm 2
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Xâu AZ 40 1 256000
B
Danh sách liên kết đơn 2426 60 2 256000