Kiểm tra lần 2-Lập trình nâng cao - Nhóm 3
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Quản lý điểm sinh viên 50 1 256000
B
Danh sách liên kết -4594 50 2 256000