Kiểm tra giữa kì lần 2, Kỹ thuật LT, nhóm 15, 16, 17, 18
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A SquareMatrix 10 1 256000
B DSLK_QLSV 10 1 256000