Kiểm tra lần 2 - Kỹ thuật lập trình nhóm 14
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Quản lý điểm SV hệ tín chỉ 300 1 256000
B
Mức của phần tử trong chuỗi - DSLK 300 1 256000
C
Tìm DSLK con dựa vào SUM 400 1 256000