Thi học kỳ - Kỹ thuật lập trình nhóm 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Câu 1
Định thức ma trận con cấp 2 30 1 256000
Câu 2
Nén chiều dài dữ liệu 30 1 256000
Câu 3
Danh sách hành khách 40 1 256000