Thi KTLT nhóm 10, 11, 12, 13, 19, 20
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
Câu 1 Điểm thi 3 1 256000
Câu 2 Xâu số 3 1 256000
Câu 3 Danh sách liên kết đơn 4 1 256000