Thi KTLTNC
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
DiemTC 300 1 256000
B
TSH 300 1 256000
C
QLBS 400 1 256000