Thi học kỳ 2: Lập trình nâng cao nhóm 1, 2, 3, 4, 6, 10
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Tính giá trị mật mã 30 1 256000
B
Danh sách khách sạn 30 1 256000
C
Phần tử ở giữa 40 5 256000