Bài tập

Đề bài: Tổng các số trên chéo ma trận xoáy

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Tổng các số trên chéo ma trận xoáy

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối