Bài tập

Đề bài: Công thức Heron

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Công thức Heron

 Đang tải nội dung