Bài tập

Đề bài: Bội số của nhau

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Bội số của nhau

 Đang tải nội dung