Bài tập

Đề bài: Đếm số toa tàu

Điểm: 10

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Đếm số toa tàu

 Đang tải nội dung