Bài tập

Đề bài: Tổng các chữ số lớn nhất của pow(a,b)

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 4s

Tải: Tổng các chữ số lớn nhất của pow(a,b)

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối