Bài tập
Danh sách bài nộp cho PE008
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
271783 12:16 21T1020340 GNU C++ 14 correct
271782 12:14 21T1020340 GNU C++ 14 timelimit
271778 12:03 21t1020306 Python 3 timelimit
271776 11:59 21t1020306 GNU C++ 14 wrong-answer
271775 11:58 21t1020306 GNU C++ 14 run-error
270774 21:28 21t1020306 GNU C++ 14 wrong-answer
270772 21:26 21t1020306 GNU C++ 14 wrong-answer

Chat - 0 kết nối