Bài tập

Đề bài: Đếm số zero cuối của n!

Điểm: 1

Giới hạn bộ nhớ: 256000kB

Giới hạn thời gian: 1s

Tải: Đếm số zero cuối của n!

 Đang tải nội dung

Chat - 0 kết nối