Bài tập
Bảng chấm bài
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Bài tập Ngôn ngữ Kết quả
243074 13:12 - 05/12/2021 21T1080044 Phân biệt tam giác C++ wrong-answer
243073 13:11 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243072 13:09 - 05/12/2021 huyhonine Tích hai số C correct
243071 13:08 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243070 13:07 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243069 13:07 - 05/12/2021 huyhonine Tổng hai số nguyên C correct
243068 13:05 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243067 13:02 - 05/12/2021 21T1020022 Tổng hai chéo ma trận C++ wrong-answer
243066 13:02 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243065 13:00 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243064 12:59 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243063 12:58 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243062 12:57 - 05/12/2021 21T1080044 Phân biệt vị trí tọa độ C++ correct
243061 12:57 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243060 12:56 - 05/12/2021 21T1080044 Phân biệt vị trí tọa độ C++ correct
243059 12:56 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243058 12:56 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C wrong-answer
243057 12:54 - 05/12/2021 21T1080044 Phân biệt vị trí tọa độ C++ wrong-answer
243056 12:54 - 05/12/2021 Bii_is_me Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
243055 12:53 - 05/12/2021 huyhonine Phân biệt tam giác C compiler-error
243054 12:52 - 05/12/2021 21T1020777 Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
243053 12:51 - 05/12/2021 Bii_is_me Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ wrong-answer
243052 12:51 - 05/12/2021 21T1080044 Phân biệt vị trí tọa độ C++ compiler-error
243051 12:51 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243050 12:50 - 05/12/2021 Bii_is_me Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ wrong-answer
243049 12:48 - 05/12/2021 huyhonine Xâu có ký tự khác nhau C++ correct
243048 12:48 - 05/12/2021 huyhonine Số ký tự phân biệt C correct
243047 12:47 - 05/12/2021 21T1020877 Tính tuổi theo ngày C wrong-answer
243046 12:47 - 05/12/2021 huyhonine Số ký tự phân biệt C wrong-answer
243045 12:46 - 05/12/2021 huyhonine Chuẩn hóa ký tự trắng C correct
243044 12:46 - 05/12/2021 huyhonine Chữ Hoa chữ thường C++ correct
243043 12:46 - 05/12/2021 huyhonine Sắp xếp chẵn lẻ C++ correct
243042 12:45 - 05/12/2021 huyhonine Sắp xếp chẵn lẻ C++ wrong-answer
243041 12:44 - 05/12/2021 huyhonine Tổng của dãy số C++ correct
243040 12:44 - 05/12/2021 huyhonine Liệt kê số nguyên tố C++ correct
243038 12:41 - 05/12/2021 TunxZorba Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
243037 12:40 - 05/12/2021 21T1020285 Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
243036 12:40 - 05/12/2021 TunxZorba Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ run-error
243035 12:39 - 05/12/2021 21T1020285 Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ wrong-answer
243034 12:37 - 05/12/2021 21T1020285 Năm âm lịch nhuận C++ correct
243033 12:35 - 05/12/2021 Bii_is_me Số hệ 10 sang hệ 2 C++ correct
243032 12:27 - 05/12/2021 21T1020814 Tìm vị trí chèn C++ wrong-answer
243031 12:21 - 05/12/2021 21t1020035 Giai thừa kép C++ correct
243030 12:20 - 05/12/2021 21t1020755 Tính tuổi theo ngày C correct
243029 12:16 - 05/12/2021 21t1020035 Giai thừa kép C++ wrong-answer
243028 12:14 - 05/12/2021 21t1020035 Giai thừa kép C++ wrong-answer
243027 12:10 - 05/12/2021 21t1020452 Tổng hai số nguyên C++ correct
243026 12:03 - 05/12/2021 21t1020035 Đếm số chia hết cho 3 hoặc 7 C++ correct
243025 12:02 - 05/12/2021 21T1020777 Số hệ 10 sang hệ 2 C++ correct
243024 11:58 - 05/12/2021 21T1020322 Tổng trên dòng của ma trận C correct
Chat - 0 kết nối